Regulamin obiektu

Serdecznie witamy!

Poniżej przedstawiamy regulamin obowiązujący osoby korzystające z domku przy ul. Modrzewiowej w Józefowie.

Regulamin ten ma celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu osób korzystających.

W domku obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby palić na tarasie.

Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu- nie mniej niż 500 zł

Kwotę zadatku należy wpłacić na rachunek bankowy w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji. BRAK WPŁATY ZADATKU POWODUJE ANULOWANIE REZERWACJI

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, data pobytu, zadatek

Przy wynajmie domku pobierana jest zwrotna KAUCJA w kwocie 500 zł. Z kaucji może być potrącona należność za szambo i sprzątanie. W razie pojawienia się jakichkolwiek szkód, najemca ma obowiązek pokrycia powstałych strat.

Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY – telefon: 601-788-191

 1. Z domku mogą korzystać wyłącznie osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 10 osób).
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Cena zawiera: wodę, parking (maksymalnie 2 auta), pościel, ręczniki – 1 duży, 1 mały.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku
 7. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  
 8. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 11. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 14. Na terenie domku obowiązuje zakaz palenia ogniska.
 15. Domki wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 16. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 17. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 18. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. 
 19. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie domku (szkło, plastik itp.).
 20. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. 
 21. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 22. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 23. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 24. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 25. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Wrocławia
 26. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 27. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 28. Przypadki nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciw pożarowej skutkują karą w kwocie 500 zł. 
 29. Alarm jest wyłączany podczas pobytu gości.
 30. Przed każdym domkiem są gaśnice.
 31. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu w naszym domku


Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 2. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 3. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
 4. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

Udanego wypoczynku!